V35,000
1K 20.28m2
38,500
1K 23.18m2
62,000
1LDK 44.85m2
V40,500
1K 20.28m2
^sr AP 1K ^s AP 1K ^sc ]lbg 1LDK ^sc AP 1K